SHIKANAI-SHIHAN
Brazil - 30 Years
 
 
 
 
 
KATO-SHIHAN
Brazil - Niterói
 
 
 
 
 
 
HITOHIRA SAITO SOKE
Brazil & Chile
 
 
 
 
 
 
YAMAKAZE
Aiki-Ken / Aiki-JO & Taijutsu
 
 
 
 
 
CARLOS NOGUEIRA
Nippon Budokan - Colombia
 
 
 
 
 
CARLOS NOGUEIRA
Kamakura Dojo - Chile
 
 
 
 
 
 
 
DOSHU MORITERU UESHIBA
Brazil - 2006
 
 
 
 
 
CARLOS NOGUEIRA
Brazil - Campos do Jordão