SHIKANAI-SHIHAN
Brasil - 30 Anos
 
 
 
 
 
KATO-SHIHAN
Niterói
 
 
 
 
 
 
HITOHIRA SAITO SOKE
Brasil & Chile
 
 
 
 
 
 
YAMAKAZE
Aiki-Ken / Aiki-JO & Taijutsu
 
 
 
 
 
CARLOS NOGUEIRA
Nippon Budokan - Colômbia
 
 
 
 
 
CARLOS NOGUEIRA
Kamakura Dojo - Chile
 
 
 
 
 
 
 
DOSHU MORITERU UESHIBA
Brasil - 2006
 
 
 
 
 
CARLOS NOGUEIRA
Campos do Jordão